HOME    PLEIETJENESTEN    SORGTJENESTEN    BESØKSTJENESTEN    FAMILIEHJELPEREN    SYKEPLEIE PÅ HJUL    HISTORIE
        

Pleietjenesten - Fransiskushjelpens hjemmehospice
Omsorg, pleie og lindrende behandling (palliasjon) hovedsakelig til kreftpasienter som ønsker å vœre i eget hjem.Lindrende behandling i hjemmet
Pleietjenesten er et ressurssenter innen lindrende behandling i hjemmene. Vi arbeider etter hospicefilosofien, som innebœrer en helhetlig tilnœrming til pasient og pårørende for å avhjelpe behov og problemer av fysisk, psykisk, sosial, åndelig og eksistensiell karakter. Vi samarbeider nœrt med sykehusene og bydelene. Tjenesten er gratis.

Pleietjenesten er et ambulerende hospiceteam i Oslo, bestående av helsepersonell med kompetanse innenfor ulike felt:


 • Samtale, veiledning og støtte for pasient og pårørende
 • Stell og pleie
 • Smertebehandling og annen lindrende behandling
 • Oppfølgingsbesøk
 • Avlastning for pårørende
 • Fysioterapitilbud
 • Samtaler med etterlatte
 • Undervisning og veiledning av helsepersonell
 • Frivillige, tilknyttet pleietjenesten, kan tilby sosialt samvœr, praktisk hjelp og avlastning


Sykepleier kan kontaktes hele døgnet for innskrevne pasienter. Vakter av minimum 3 timers varighet hjemme hos pasienten kan tilbys etter individuelle vurderinger.


Ansatte i pleietjenesten
Mange innen pleietjenesten har spesialkompetanse innen palliasjon, kreftsykepleie, psykiatri, berøring og flerkulturell omsorg. De har bakgrunn som lege, omsorgsarbeidere, hjelpepleiere og sykepleiere.

Fransiskushjelpens lege er tilsynslege i 20% stilling, og kan ikke fungere som fastlege for innskrevne pasienter.

Kontakt oss
Tlf 22 70 76 80 mellom kl 8.30-15.30
Det trengs ingen henvisning fra lege for å kontakte oss, men du må bo i Oslo. Med pasientens samtykke kan alle kontakte oss, og det avtales et vurderingsbesøk/ nettverksmøte.


LederMarte Di Micco-Derås

1 22 70 76 80
2 Send epost

_____________________________________________
Relevante linker

> Ja til lindrende enhet og omsorg for barn
> Norsk Palliativ Forening
> "Å dø hjemme"
> Standard for palliasjon
> Nasjonalt handlingsprogram
> Lindrende behandling
> Hospiceforum Norge
> Kreftforeningen
> Montebellosenteret
_____________________________________________
Samarbeidspartnere

 • Hjemmetjenesten i bydelene
 • Kreftkoordinator i bydel
 • Sykehusene i Oslo
 • Hospice Lovisenberg
 • Kompetansesenteret for
  lindrendebehandling
  (KSLB på Ullevål)
 • Palliative team på
  sykehusene
 • Fastlegene
 • Hjelpemiddelsentralene
 • Hjelp24- Trygghetsalarmen